F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 微生物纖維素 [5]    纖維素 [12]    細菌纖維素 [8]    細菌纖維素薄膜 [2]    微生物 [42]    衍生物 [4]    生物資源 [4]    生物轉換 [4]    食品微生物 [3]    生物組 [2]    生物鹼 [2]    纖維母細胞 [1]    微生物資源 [1]    吡啶生物鹼 [1]    維生素 [3]   
智慧關聯詞:
類別 名稱 查閱 相關文章
專利 Bioreactor and Method for Producing Microbial Cellulose 瀏覽 相關文章
技術 微生物纖維素於生醫敷材之製備技術 瀏覽 相關文章
技術 以微生物纖維素製作奈米生物面膜之技術 瀏覽 相關文章
技術 微生物纖維素功能性敷料之製備技術 瀏覽 相關文章
技術 微生物纖維素含銀抗菌敷料之製備技術 瀏覽 相關文章