F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 培養液態媒體 [2]    液態媒體 [2]    培養液 [7]    培養基 [12]    細菌纖維素 [8]    細菌纖維素薄膜 [2]    海洋細菌 [1]    細菌 [9]    液體 [6]    液態 [5]    媒體 [2]    菌絲體 [2]    細胞體 [1]    體細胞 [1]   
智慧關聯詞: 細菌纖維素 [8]   
類別 名稱 查閱 相關文章
專利 製造具有調控的孔隙大小的細菌纖維素的方法及其於創傷敷材的用途 瀏覽 相關文章