F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 脂肪酸 [2]    體脂肪 [2]    飽和脂肪 [2]    轉換酵素 [2]    飽和脂肪酸 [2]    不飽和脂肪酸 [2]    脂肪細胞 [2]    榖氨醯胺酵素 [2]    脂肪酶 [1]    酵素 [10]    脂肪 [9]   
智慧關聯詞: 保健油脂 [1]    油脂 [3]   
類別 名稱 查閱 相關文章
技術 脂肪分解酵素生產菌之開發 瀏覽 相關文章