F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 幹細胞 [9]    癌細胞 [2]    殺手細胞 [2]    脂肪細胞 [2]    軟骨細胞 [2]    母細胞 [1]    細胞體 [1]    體細胞 [1]    葉幹細胞 [1]    纖維母細胞 [1]    細胞毒性 [1]    細胞 [31]    動物 [5]   
智慧關聯詞: 血清 [11]   
類別 名稱 查閱 相關文章
技術 動物細胞無血清培養技術 瀏覽 相關文章
技術 動物細胞無血清培養技術 瀏覽 相關文章