F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 幹細胞 [9]    癌細胞 [2]    動物細胞 [2]    脂肪細胞 [2]    軟骨細胞 [2]    母細胞 [1]    細胞體 [1]    體細胞 [1]    葉幹細胞 [1]    纖維母細胞 [1]    細胞毒性 [1]    細胞 [31]    殺手 [2]   
智慧關聯詞:
類別 名稱 查閱 相關文章
技術 自然殺手細胞調節活性體外分析技術 瀏覽 相關文章
技術 造血幹細胞誘導分化為自然殺手細胞之技術開發 瀏覽 相關文章