F a c e b o o o k

動態分類提示詞: 幹細胞 [8]    癌細胞 [2]    動物細胞 [2]    脂肪細胞 [2]    母細胞 [1]    細胞體 [1]    體細胞 [1]    殺手細胞 [1]    葉幹細胞 [1]    纖維母細胞 [1]    細胞 [25]    軟骨 [2]   
智慧關聯詞:
類別 名稱 查閱 相關文章
技術 軟骨細胞無血清增殖誘導培養基 瀏覽 相關文章