F a c e b o o o k

動態分類提示詞:
智慧關聯詞: 臭豆腐 [2]    臭滷水 [2]    培養基 [12]    大豆蛋白 [1]    胰蛋白 [1]    滷水 [3]    蛋白 [13]   
類別 名稱 查閱 相關文章
專利 用於製造生臭豆腐之菌群及滷水組合物及製造生臭豆腐之方法 瀏覽 相關文章
專利 METHODS FOR DISCRIMINATING INTERSPECIFIC RELATIONSHIPS AND INTRASPECIFIC RELATIONSHIPS OF LACTIC ACID BACTERIA OF LACTOBACILLUS CASEI GROUP 瀏覽 相關文章
專利 Method for producing stinky brine for use in production of stinky tofu and fermentation broth used thereof 瀏覽 相關文章
技術 雙歧桿菌群菌株分型鑑別技術 瀏覽 相關文章